Katedra Technologii Lotniczych

Dla Pracownika

Statystyki

3.png2.png3.png4.png1.png7.png
Today48
Yesterday222
This week930
This month4616
Total323417

Who Is Online

3
Online

piątek, 23, czerwiec 2017 05:31

Obrona 02Szanowni Dyplomanci;

   Informuję, że najbliższe obrony prac magisterskich odbędą się 19 września 2016r. od godziny 9.00 w sali 407. 
Termin oddania kompletu dokumentów przewidziano na dzień 9 września o godzinie 9.00 (jest to ostateczny termin wg regulaminu studiów).

Wspomniany komplet dokumentów to:
- biała teczka wiązana na sznurek;
- 3 identyczne co do zawartości komplety prac dyplomowych magisterskich wszystkie PODPISANE przez Promotora z tym, że jedna wydrukowana obustronnie w kolorze w przeźroczystej okładce. Pozostałe prace drukuje się również w kolorze jednostronnie ale mogą być w twardej lub miękkiej okładce wg ustaleń Dyplomanta z Promotorem. Prace muszą być trwale złączone (zaciskanie, klejenie itd). Nie dopuszcza się grzbietów wsuwanych lub grzebieniowych. W każdej pracy po pierwszej stronie tytułowej znajdują się 3 oświadczenia podpisane własnoręcznie w kolorze niebieskim (nie poduszcza się popdisów na dokumentach w kolorze czarnym). Oświadczenia trwale wpięte w pracę, drukowane jednostronnie, nie ujete w spisie treci w pracy (ich kolejność jest ściśle określona ważne!) - WZORY - LINK:
      - druga strona pracy to oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy zgodnie z Regulaminem Studiów;
      - trzecia strona to oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wersją drukowaną pracy (załącznik Z2-P-RT-3);
      - czwarta strona to oświadczenie o udostępnieniu pracy magisterskiej (załącznik Z3-PRT-2);
- podpisana przez Studenta lista kontrolna do obrony (LINK);
- indeks z zaliczonym tokiem studiów i praktyką dyplomową wraz z pieczęcią i podpisem potwierdzającym ukończenie ostatniego semestru studiów;
- płyty CD/DVD z zapisaną edytowalną elektroniczną (doc, docx, odt) wersją pracy dyplomowej - nazwa pliku to Nazwisko_Imię (nie inaczej) - plik zawiera identyczną wersję jak praca dyplomowa, bez zeskanowanych oświadczeń. Płyty CD/DVD opisuje się w sposób trwały [Imię Nazwisko nr albumu] i umieszcza w kopercie przyklejonej do wewnętrznej strony tylnej okładki każdej wersji pracy;
- 4 podpisane ołówkiem zdjęcia dyplomanta "na wprost" o wymiarach 4,5 x 6,5 bez białych obwódek (w przypadku dyplomu w języku angielskim 5 zdjęć);
- dowód wniesienia opłaty za wydanie dyplomu (60 zł lub 100 zł w przypadku dodatkowego dyplomu w języku angielskim);
- wyciąg z indeksu, który można uzyskać w dziekanacie po zaliczeniu wszystkich przedmiotów i uzyskaniu wpisów do indeksu (czas ok. 1 dzień roboczy). Uwaga proszę sprawdzić, czy oceny i daty wpisane w indeksie zgadzają się z wpisami w wyciągu - w przypadku rozbierzności niezbędna jest korekta przez prowadzącego dany przedmiot!.

Bardziej szczegółowe informacje znajdziecie Państwo w Procedurze Dyplomowania - LINK.

Przykładowy scenariusz obron
   W przypadku obron magisterskich student jest zapraszany do sali, w której znajduje się Komisja Egzaminacyjna. Student przedstawia się z imienia i nazwiska (indetyfikacja), może następnie być zapytany czy nie istnieją przeciwskazania do przeprowadzenia obrony np."Czy Pan(i) czuje się dobrze?" (pytanie czy stan zdrowia pozwala na przeprowadzenie obrony - odpowiada się najlepiej tak lub nie - opowiadanie o wszystkich dolegliwościach nie jest wskazane :-) ).
   Student przedstawia wgraną wczesniej i sprawdzoną prezentację pracy dyplopmowej (WAŻNE - dlatego warto być godzinę wcześniej przed obroną, aby wszyscy mieli możliwość wgrania i spradzenia swojej prezentacji). Na prezentację pracy dyplomowej przewidziano do ok. 10 minut w trakcie, których dyplomant przedstawia przebieg i EFEKTY swojej pracy (nie zaleca się podawania podstawowych definicji czy też szczegółowej prezentacji firm, które związane były z realizacją pracy). Zaleca się aby pierwszy slajd był odzwierciedleniem informacji zawartych na pierwszej stronie pracy dyplomowej. Wszelkie efekty w prezentacji powinny być stonowane i adekwatne do sytuacji. Następnie student odpowiada na ewentualne pytania do pracy dyplomowej.
   Nastepnie Student losuje numery trzech pytań, czyta wylosowane numery Komisji (Sekretarz musi je zapisać) (lista pytań dostępna jest oczywiście dla studentów wcześniej - LINK).
Student przy ławce przygotowuje się do odpowiedzi (najczęsciej w tym czasie kolejna osoba lub dwie prezentują swoje prace dyplomowe).
   Po przygotowaniu się Student odpowiada przed Komisją na wcześniej wylosowane pytania. Po tych odpowiedziach Przewodniczący Komisji dziękuje dyplomantowi, który oczekuje na ogłoszenie wyników poza salą gdzie odbywa się egzamin dyplomowy.
Po obronach Komisja wraz z Sekretarzem dokonuje formalności po czym zaprasza Studentów i ogłasza wyniki obron odczytując wyniki. Wynik ten uwzględnia w 50% średnią ze studiów, w 25% średnią z pracy dyplomowej i w 25% średnią z ocen z odpowiedzi na zadane w trakcie obrony pytania.
po obronie   Student a w zasadzie już absolwent odbiera po kilku dniach indeks i dyplom ukończenia studiów w Dziekanacie.

   Trzymamy kciuki za powodzenie naszych studentów - dyplomantów na obronie pracy dyplomowej, a naszym absolwentom życzymy powodzenia w życiu zawodowym i osobistym!
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

StrTytaW związku z przygotowaniami Studentów do wykonania i oddania projektu inżynierskiego informujemy, że W Katedrze obowiązuje proces dyplomowania, który obejmuje m.in. wybór promotora, wzór strony tytułowej, konieczność złożenia odpowiednich dodatkowych dokumentów.

 

Zgdonie z PROCESEM DYPLOMOWANIA PODCZAS STUDIÓW I STOPNIA, projekt inżynierski to opracowanie pisemne, przygotowane przez studenta podlegające ocenie, którego zaliczenie stanowi jeden z warunków przystąpienia do egzaminu dyplomowego. Tematem projektu inżynierskiego powinno być zagadnienie techniczne, którego rozwiązanie potwierdza nabycie określonych umiejętności zawodowych w zakresie wiedzy przewidzianej programem na studiach I stopnia kierunku transport.

✈ Student wykonuje projekt inżynierski pod kierunkiem nauczyciela akademickiego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora, który wystawia ocenę opracowania.

✈ Drugą ocenę wystawia recenzent projektu inżynierskiego, posiadający również co najmniej stopień naukowy doktora.

Prace projektową wykonuje się indywidualnie lub w zespole, jeśli jej temat tego wymaga. Kierujący pracą zapewnia studentowi, realizującemu projekt inżynierski stałą opiekę naukową. Student może wykonywać pracę projektową poza Wydziałem w instytucji, która zapewni mu odpowiednie warunki do wykonywania pracy. 

Pomocne w pisaniu pracy inżynierskiej mogą okazać się publikacje dostępne w bibliotece wydziałowej (Filia Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej w Katowicach, III piętro, budynek Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii oraz Transportu):

✈ Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych, Ewa Opoka, Wyd. 3., Gliwice, Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2003.

✈ Seminarium dyplomowe: praca dyplomowa magisterska i inżynierska: pierwsza praca, know how, Maciej Rozpondek, Andrzej Wyciślik, Wyd. 2., Gliwice, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2007.

Projekt inżynierski powinien posiadać stronę tytułową zgodną z poniższymi wymaganiami:

 Począkowe strony pracy (za stroną Wydziału):

1. strona tytułowa pracy magisterskiej – dla wszystkich specjalności druk Z1 (.doc).
2. oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy – zgodnie z Regulaminem studiów
3. oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wersją drukowaną – druk Z2
4. oświadcznie o udostępnieniu pracy magisterskiej – druk Z3.

Dokumenty niezbędne do przystąpienia do egzaminu inżynierskiego to:

  • 1. Projekt inżynierski wydrukowany w 3 egzemplarzach (w tym 1 wydrukowany dwustronnie) oraz 3 płyty z wersją elektroniczną – po jednej do każdego egzemplarza wydrukowanego (opis pliku zgodnie z procedurą);
  • 2. Indeks z zaliczonym tokiem studiów;
  • 3. Wyciąg z indeksu, który można uzyskać w dziekanacie po zaliczeniu wszystkich przedmiotów (z projektem inżynierskim włącznie) i uzyskaniu wpisów do indeksu;
  • 4. Zdjęcia do dyplomu (4 zdjęcia do dyplomu w języku polskim);
  • 5. Aby otrzymać dyplom w języku angielskim, należy w tej sprawie złożyć w dziekanacie podanie skierowane do prodziekana ds. studenckich i dostarczyć dodatkowe zdjęcie; 6. Kwit potwierdzający wniesienie opłaty za druk dyplomu na indywidualny numer bankowy z systemu SOTS (60 zł za dyplom w języku polskim lub 100 zł za dyplom w obu językach).

 

PROCES DYPLOMOWANIA WRAZ Z NIEZBĘDNYMI ZAŁĄCZNIKAMI PRZEDSTAWIONY JEST NA STRONIE WYDZIAŁU TRANSPORTU PŚ POD TYM ADRESEM.

Przypominamy, że z dniem 1. października 2015 r. wszedł w życie nowy regulamin studiów. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

Informacji dotyczących spraw studenckich udzieli również Dziekanat Wydziału Transportu.Studia II stopnia

PISMO OKÓLNE Nr 27/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie Regulaminu studiów

sekcja VII. EGZAMIN DYPLOMOWY (str. 15)


Podkategorie