Katedra Technologii Lotniczych

Dla Pracownika

Statystyki

3.png2.png3.png4.png1.png7.png
Today48
Yesterday222
This week930
This month4616
Total323417

Who Is Online

3
Online

piątek, 23, czerwiec 2017 05:32

StrTytaW związku z przygotowaniami Studentów do wykonania i oddania projektu inżynierskiego informujemy, że W Katedrze obowiązuje proces dyplomowania, który obejmuje m.in. wybór promotora, wzór strony tytułowej, konieczność złożenia odpowiednich dodatkowych dokumentów.

 

Zgdonie z PROCESEM DYPLOMOWANIA PODCZAS STUDIÓW I STOPNIA, projekt inżynierski to opracowanie pisemne, przygotowane przez studenta podlegające ocenie, którego zaliczenie stanowi jeden z warunków przystąpienia do egzaminu dyplomowego. Tematem projektu inżynierskiego powinno być zagadnienie techniczne, którego rozwiązanie potwierdza nabycie określonych umiejętności zawodowych w zakresie wiedzy przewidzianej programem na studiach I stopnia kierunku transport.

✈ Student wykonuje projekt inżynierski pod kierunkiem nauczyciela akademickiego posiadającego co najmniej stopień naukowy doktora, który wystawia ocenę opracowania.

✈ Drugą ocenę wystawia recenzent projektu inżynierskiego, posiadający również co najmniej stopień naukowy doktora.

Prace projektową wykonuje się indywidualnie lub w zespole, jeśli jej temat tego wymaga. Kierujący pracą zapewnia studentowi, realizującemu projekt inżynierski stałą opiekę naukową. Student może wykonywać pracę projektową poza Wydziałem w instytucji, która zapewni mu odpowiednie warunki do wykonywania pracy. 

Pomocne w pisaniu pracy inżynierskiej mogą okazać się publikacje dostępne w bibliotece wydziałowej (Filia Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej w Katowicach, III piętro, budynek Wydziału Inżynierii Materiałowej i Metalurgii oraz Transportu):

✈ Uwagi o pisaniu i redagowaniu prac dyplomowych na studiach technicznych, Ewa Opoka, Wyd. 3., Gliwice, Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2003.

✈ Seminarium dyplomowe: praca dyplomowa magisterska i inżynierska: pierwsza praca, know how, Maciej Rozpondek, Andrzej Wyciślik, Wyd. 2., Gliwice, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, 2007.

Projekt inżynierski powinien posiadać stronę tytułową zgodną z poniższymi wymaganiami:

 Począkowe strony pracy (za stroną Wydziału):

1. strona tytułowa pracy magisterskiej – dla wszystkich specjalności druk Z1 (.doc).
2. oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy – zgodnie z Regulaminem studiów
3. oświadczenie o zgodności wersji elektronicznej z wersją drukowaną – druk Z2
4. oświadcznie o udostępnieniu pracy magisterskiej – druk Z3.

Dokumenty niezbędne do przystąpienia do egzaminu inżynierskiego to:

  • 1. Projekt inżynierski wydrukowany w 3 egzemplarzach (w tym 1 wydrukowany dwustronnie) oraz 3 płyty z wersją elektroniczną – po jednej do każdego egzemplarza wydrukowanego (opis pliku zgodnie z procedurą);
  • 2. Indeks z zaliczonym tokiem studiów;
  • 3. Wyciąg z indeksu, który można uzyskać w dziekanacie po zaliczeniu wszystkich przedmiotów (z projektem inżynierskim włącznie) i uzyskaniu wpisów do indeksu;
  • 4. Zdjęcia do dyplomu (4 zdjęcia do dyplomu w języku polskim);
  • 5. Aby otrzymać dyplom w języku angielskim, należy w tej sprawie złożyć w dziekanacie podanie skierowane do prodziekana ds. studenckich i dostarczyć dodatkowe zdjęcie; 6. Kwit potwierdzający wniesienie opłaty za druk dyplomu na indywidualny numer bankowy z systemu SOTS (60 zł za dyplom w języku polskim lub 100 zł za dyplom w obu językach).

 

PROCES DYPLOMOWANIA WRAZ Z NIEZBĘDNYMI ZAŁĄCZNIKAMI PRZEDSTAWIONY JEST NA STRONIE WYDZIAŁU TRANSPORTU PŚ POD TYM ADRESEM.

Przypominamy, że z dniem 1. października 2015 r. wszedł w życie nowy regulamin studiów. Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

Informacji dotyczących spraw studenckich udzieli również Dziekanat Wydziału Transportu.Studia II stopnia

PISMO OKÓLNE Nr 27/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie Regulaminu studiów

sekcja VII. EGZAMIN DYPLOMOWY (str. 15)